Νοητική Στέρηση και Λογοθεραπεία

λογοθεραπεία momndad

Από την Ευαγγελία Γιαννακοπούλου – Λογοθεραπεύτρια

Τί είναι η νοητική στέρηση;

Είναι η παθολογική κατάσταση, που εμφανίζεται στην περίοδο της ανάπτυξης. Χαρακτηρίζεται από χαμηλότερη νοητική ικανότητα σε σχέση με τον μέσο όρο των παιδιών της ίδιας χρονολογικής ηλικίας και συνοδεύεται από μειωμένη ικανότητα προσαρμογής.

Ποια είναι τα επίπεδα της νοητικής στέρησης;

Οριακή νοημοσύνη: παρουσιάζουν μια φυσιολογική ανάπτυξη στην κοινωνική, σωματική, κινητική και συναισθηματική εξέλιξη. Δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν πλήρως το σχολικό πρόγραμμα. Με τροποποιήσεις όμως, στην διδακτική προσέγγιση μπορούν να ανταποκριθούν ικανοποιητικά.

Ελαφρά νοητική στέρηση: καταφέρνουν να κατακτήσουν την ανάγνωση, την γραφή και την αριθμητική (παρατηρούνται κάποιες δυσκολίες στις έννοιες των πράξεων)

Μέτρια νοητική στέρηση: οι γνωστικές τους ικανότητες περιορίζονται στο επίπεδο του νηπιαγωγείου αλλά και της πρώτης δημοτικού

Βαριά νοητική στέρηση: δεν μπορούν να κατακτήσουν τις βασικές ικανότητες της ανάγνωσης, της γραφής, της αριθμητικής. Μπορούν όμως, να εκπαιδευτούν στις ικανότητες της αυτοεξυπηρέτησης με συνεχή επίβλεψη

Βαρύτατη νοητική στέρηση: παρατηρούνται περιορισμένες ικανότητες σε όλους τους τομείς

Πώς συμβάλλει η λογοθεραπεία στην εκπαίδευση αυτών των ατόμων;

Δεδομένου των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν, όπως :

  • Αδυναμία κατανόησης και ερμηνείας διαφόρων καταστάσεων
  • Διαταραχή άρθρωσης
  • Περιορισμένο λεξιλόγιο
  • Δυσκολία περιγραφής
  • Ακατάλληλη χρήση λεξιλογίου σε διαφορετικές καταστάσεις
  • Λογική σκέψη
  • Μαθησιακές δυσκολίες που εντείνονται λόγω της διάσπασης προσοχής που παρουσιάζουν
  • Δυσκολία κατάκτησης ικανοτήτων ανάγνωσης, γραφής, αριθμητικής

Οι θεραπευτές θα αξιολογήσουν και θα δημιουργήσουν το εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης, έτσι ώστε το παιδί να κατακτήσει το γλωσσικό αλλά και το γνωστικό επίπεδο όσο το δυνατόν πιο κοντά στο φυσιολογικό, για την ηλικία του. Θα κατευθύνουν  όσους εμπλέκονται με την μάθηση του παιδιού και θα προτείνουν  εναλλακτικούς τρόπους, οι οποίοι θα το βοηθήσουν να ενταχθεί καλύτερα στο σχολικό πρόγραμμα. Για αυτόν τον λόγο, η συνεργασία δασκάλων και θεραπευτών είναι ιδιαίτερα σημαντική. Η παρακολούθηση προγραμμάτων λογοθεραπείας είναι μακροχρόνια και συνήθως ακολουθεί το παιδί σχεδόν σε όλη την πορεία του στο δημοτικό σχολείο.

Επίσης, η εργοθεραπεία αλλά και η συμβουλευτική κρίνονται απαραίτητες για την σωστή και ολοκληρωμένη παρέμβαση αυτών των παιδιών.

 

Πηγή: www.lifemade.gr